Wypadek komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia drogowe, w których uczestniczą pojazdy mechaniczne, ale także inni uczestnicy ruchu drogowego (najczęściej piesi). Często skutkiem wypadku komunikacyjnego są poważne obrażenia ciała lub śmierć osób poszkodowanych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody obowiązana jest do jej naprawienia. Do otrzymania świadczeń odszkodowawczych uprawnione są zatem osoby, które zostały poszkodowane w wyniku zawinionego działania lub zaniechania osoby trzeciej (sprawcy wypadku).

Kancelaria oferuje osobom poszkodowanym pomoc zarówno w uzyskaniu odszkodowania za szkodę materialną zaistniałą w związku z wypadkiem komunikacyjnym (uszkodzenia rzeczy osobistych), jak też w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Nasza pomoc obejmuje również dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów leczenia, utraconych dochodów, a w uzasadnionych przypadkach renty uzupełniającej, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość, a także alimentacyjnej.