Oświadczenie dot. artykułu na odszkodowania.info.pl

Oświadczenie Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dotyczące treści artykułu „Klienci zawiedzeni – LEX z Krakowa pozostawił ich z problemem” zamieszczonego na stronie internetowej www.odszkodowania.info.pl

W związku z zamieszczeniem na portalu www. odszkodowania.info.pl w dniu 27 maja 2014 r. artykułu pt. „Klienci zawiedzeni – LEX z Krakowa pozostawił ich z problemem”, niniejszym wyjaśniamy, że informacje zawarte w opublikowanym artykule są nieprawdziwe i Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zwróciła się do Redaktora Naczelnego portalu www.odszkodowania.info.pl z żądaniem zamieszczenia na podstawie art. 12 i 32 w zw. z art.31a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.Nr 5, poz.24 z późn. zm.)stosownego sprostowania.

Powyższe żądanie z przykrością stwierdzamy nie zostało do tej pory zamieszczone, Działania autora artykułu i Redakcji w przedmiotowej sprawie charakteryzuje brak profesjonalizmu oraz obiektywnego podejścia do poruszanego tematu, a tym samym postępowanie tych osób i zamieszczanie przez powyższy portal nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji godzi w dobre imięLex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Odnosząc się do treści samego artykułu z dnia 27 maja 2014 r. zauważamy co następuje

Nie polega na prawdzie informacja zawarta w treści przedmiotowego artykułu, jakoby Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie ustosunkowała się w formie komentarza, do treści przesłanego jej oświadczenia, którego autorem zgodnie ze wskazaniem Redakcji Portalu jest były Klient naszej Kancelarii.

W dniu 30 kwietnia 2014 r w imieniu Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do prośby portalu ustosunkował się Pan Dyrektor Kacper Madej. W przesłanych wyjaśnieniach popartych załączoną dokumentacją z prowadzonego postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Rejonową w Wołowie w sprawie wypadku z dnia 21 listopada 2011 r. Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. odniosła się do wszystkich „zarzutów” stawianych jej przez osobę byłego Klienta.

W szczególności wskazać należy, iż zgodnie z przesłaną dokumentacją sprawy karnej, powodem dwukrotnego umorzenia prowadzonego przez Prokuraturę śledztwa w sprawie spowodowania wypadku o którym mowa powyżej, było ustalenie ponad wszelką wątpliwość przez organy śledcze, iż jego sprawcą był sam poszkodowany kierującym pojazdem. Powyższe ustalenia stały się powodem braku możliwości przyjęcia odpowiedzialności za zaistniały wypadek przez podmiot odpowiedzialny, a tym samym uzyskania na rzecz Mocodawcy stosowanych świadczeń odszkodowawczych.

Ponownie w tym miejscu wyjaśniamy, iż zakres obsługi prawnej oraz czynności do jakich została upoważniona przez ww. Klienta nasza Kancelaria wyznaczała treść zawartej umowy o obsługę prawną oraz zakres udzielonych pełnomocnictw. Zgodnie z treścią powyższych dokumentów, Kancelaria Lex została upoważniona decyzją swojego Mocodawcy do podejmowania działań niezbędnych do uzyskania na Jego rzecz świadczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego (m.in. pozyskiwania wszelkich niezbędnych dokumentów w tym również z trwającego postępowania karnego), jednakże zakres udzielonego przez Mocodawcę upoważnienia nie obejmował reprezentacji w postępowaniu karnym, w tym również na etapie postępowania przygotowawczego.

W szczególności zwrócić uwagę należy, iż nasz były Klient nie zgłaszał wcześniej żadnych zastrzeżeń do czynności podejmowanych przez Nasza Kancelarię, o których mowa ww. artykule i załączonym do jego treści oświadczeniu, zaś nastawienie byłego Klienta uległo zmianie z chwilą ustalenia w trwającym postępowaniu przygotowawczym, iż ofiara wypadku jest jednocześnie jego sprawcą.

Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku usług pomocy prawnej. Wielokrotnie została wyróżniona „Złotym Certyfikatem Rzetelności”, jak również „Euro Certyfikatem”, które to wyróżnienia przyznawane są podmiotom, które są rzetelnymi płatnikami swoich zobowiązań, a w obrocie gospodarczym działają profesjonalnie, etycznie i transparentnie. Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako jedna z nielicznych firm na rynku tzw. kancelarii odszkodowawczych za swój główny cel stawia sobie satysfakcję i wygodę Klientów, zaś podejmowane przez Kancelarię działania pozostają zawsze w zgodzie z etyką zawodową, jak również z zasadami współżycia społecznego.

Z przykrością zauważamy, iż powyższego nie sposób również powiedzieć o działaniach redakcji portalu www.odszkodowania.info.pl oraz autora powyższego artykułu sprzecznych z elementarnymi zasadami etyki dziennikarskiej. Jako wątpliwy ocenić należy również poziom obiektywizmu i niezależności portalu www.odszkodowania.info.pl prowadzonego przez Fundację „Duae Rotae” z uwagi na bliskie powiązania tych podmiotów z „MARSHAL Sp. z o.o. – Centrum Dochodzenia Odszkodowań” tj. konkurencyjnym w stosunku do Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. pełnomocnika działającego na rynku tzw. kancelarii odszkodowawczych.


Lex-Kancelaria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.